Allmänna ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Solvändan

Uppdaterade den 10 april 2019

Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller även för alla som besöker lägenheten eller hyr lokal av bostadsrättsföreningen.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Vid överträdelser kan den enskilde medlemmen även debiteras för kostnader som denne själv åsamkas fastigheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.

Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljön med hänsyn till grannar och föreningen. Dessa allmänna ordningsregler gäller även de företag eller privatpersoner som hyr lokalerna på markplan mot Väsbyvägen.

Om föreningsmedlem eller bostadsrättsinnehavare bryter mot nedanstående regler kommer och har styrelsen rätt att vidta juridiska åtgärder, detta innebär i sin allvarligaste form ett förläggande/krav om tvångsförsäljning.

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen för allas trivsel utfärdat följande ordningsregler:

Allmänt

 1. Medlem är skyldig att känna till innehållet i föreningens stadgar. Viktigt att dessa är lästa av er då de beskriver hur och vad lägenheten får användas till och begränsar även hur och vad som modifieras eller ändras i er bostad.
 2. Medlem ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom.
 3. Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig/ansvarig att omedelbart underrätta/felanmäla till Renew.
 4. Ny- och tillbyggnader av altaner, plank och staket samt övriga anordningar får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen.
 5. Montering av armaturer, vädringshängare, markiser o dylikt i putsad fasad får ej göras utan styrelsens godkännande. Ett ingrepp i fasad av puts kan påverka dess täthet. Vid håltagning i fasaden måste hålen tätas med åldersbeständig fogmassa som är godkänd för att appliceras på putsade ytor. Infästningen får inte vibrera i fasaden för då håller inte fogmassan. Styrelsen har rätt att anmoda medlemmen att demontera felaktigt monterad utrustning i putsad fasad eller utföra demontering på medlemmens bekostnad.
 6. Medlem ska vara uppmärksam på tätskikt i badrum – särskilt på tätskiktens skarvar och överlappningar invid och bakom badkar. Skador orsakade på egen lägenhet som intill angränsande lägenhet, skall åtgärdas och betalas av samme medlem som orsakat skadan i första läget. Grundläggande konstruktionsfel och brister i fastighetens konstruktion ligger på föreningen att bekosta.
 7. Paraboler på fastighet och balkonger är förbjudna då fastigheten har tillgång till kabel-och internetanslutning.
 8. Barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat gods i entrén, trapphuset eller källarutrymmena ej tillåtet. Trappan är Er brand- och utrymningsväg, den måste vara framkomlig för både er och brandkåren vid akutsituation.
 9. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår i föreningens eller enskild medlems egendom. Låt ej era husdjur störa omgivningen. Rastning av husdjur skall ej ske på innergård eller i fastighetens gemensamma utrymmen som t.ex. garage. Ägaransvar att plocka upp efter sig efter att husdjur uträttat sina behov. Fastigheten erbjuder utmärkta förutsättningar för att låta husdjur vistas på balkonger som uteplatser, av detta skäl var observanta på att ej lämna mat eller foder ute pga. det drar till sig både fåglar, råttor och möss. Hänsyn visas till alla medlemmar som boende på markplan.
 10. Medlem ska följa bestämmelserna beträffande ohyra i lägenheten samt vid upptäckt av ohyra omedelbart ta ansvar för att åtgärda detta. (stadgarna §§ 27 och 30)
 11. Medlem ska följa bestämmelserna beträffande ohyra i lägenhet samt vid upptäckt av ohyra omedelbart ta ansvar för att åtgärda detta, alltid informera styrelsen om situationen. Om bostadsrättshavaren vet eller har anledningen att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten. Om bostadsrätten var ren från ohyra vid tillträdet äger bostadsrättsinnehavaren ansvar för åtgärder för att utrota ohyran efter tillträdesdatum. Skulle medlem ej medla styrelsen eller vidta åtgärder, äger styrelsen rätt att vidta juridiska åtgärder och agera i föreningens intresse för att eliminera omfattande störning. Skador eller övrig spridning/angrepp av ohyra där ingen hyresgäst kan belastas, åligger bostadsrättsföreningen.
 12. Till ”störande ljud/buller” räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV, borrning och hammarslag, mm. Visa grannarna hänsyn genom att undvika klampande i golv, trappor och skapande av onödigt buller/oljud.

  Störande ljud

  • Måndag – Fredag, kl. 22.00-08.00  Störande ljud skall undvikas.

  Renoveringsarbeten
  Borrning, hammarslag, bullrande arbeten som sprider sig i fastigheten utförs lämpligen

  • Måndag – Fredag, kl.08.00-20.00  Borrning, hammarslag, arbeten som skapar ljud.
  • Lördag – Söndag, kl.10.00-16.00.   Borrning, hammarslag, arbeten som skapar ljud.

  Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens gång.

  Barn som leker eller är ledsna anses vanligen inte som en störning i lagens mening. Däremot anses frekvent återkommande fester veckovis och hög musik på kvällar och nätter normalt som en störning som inte är acceptabel. Om du upplever en granne som störande, ta i första hand själv kontakt med berörd person/medlem. Om upprepade problem, vidtala alltid personligen lägenhetsägaren om att ni upplever ljudnivån störande, notera detta i här länkat dokument om ”Störningssammanställning”. Underrätta styrelsen skriftligt, med ett protokoll som omfattar datum och minst 5 upprepade tillfällen om problemet består, ni ska kunna styrka att ni varit i kontakt med vederbörande lägenhetsägare. Datum, tid, vittnen, etc. och dina egna tidigare åtgärder för en objektiv hantering och bedömning av situationen. Styrelsen har då att ta ställning till samtal med berörda parter alt. juridiska åtgärder.

 13. Grillning (med kol, briketter, gas, eller öppen låga) i direkt anslutning till byggnader, d v s på altaner och balkonger som har boende ovanför är förbjudet. Grillning får ske på behörigt avstånd från byggnaderna. Av hänsyn till den matos och rök som lätt sprider sig lätt in i lägenheter. Städa efter er när ni grillat klart och släng ej glödande kol så att risk för brandfara uppstår.
 14. Cigarrettrökning/snusning/etc., visa hänsyn till sin omgivning vid val av plats där man väljer att röka cigaretter eller motsvarande av hänsyn till spridningen av doft/lukt/rök. Rökning i trapphus, hiss, garage eller andra allmänna utrymmen är ej tillåtet. De som röker eller snusar plockar med sig egna kvarstående rester som fimpar/snuspåsar.

Gård, gata och garage

 1. Gata: Motorfordon får ej parkeras så att framkomligheten hindras eller försvåras för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering, grannar etc. Undantag för tillfällig av- alt. pålastning möter inga hinder.
 2. Garage: tomgångskörning i garage ej tillåtet, NOLLTOLERANS, vid samtal med grannar stäng av motorn på ert fordon.
 3. Garage: ordning och efterlevnad bevakas av Q-park, (ej vilken bil utan att bilar står parkerade i avsedd ruta, framkomlighet).
 4. Garage: Rökning, rastning av husdjur eller sopor/fimpar/däck/brandfarlig vara i garaget är ej tillåtet.
 5. Gård: Medlem får inte utan styrelsens medgivande ta bort häckar och träd.
 6. Gård: Balkong(blom)lådor skall av säkerhetsskäl (fallrisk) sättas upp på balkongräckets insida med anledning av och hänsyn till boende på markplan.
 7. Gård: släppa ner skräp eller skaka mattor från balkongen är ej tillåtet eller accepterat. Respektlöst då er smuts faller ner till/på de som bor under eller på markplan.

Avfallshantering

 1. Soprummet skall BARA användas för HUSHÅLLSSOPOR, vid spill eller olyckor äger medlem som tappat eller orsakat spill/nedsmutsning ansvar att städa efter sig av respekt för den allmänna trivseln, hygienen och för att hålla ner kostnaderna för föreningen. (Läs punkt 23 och 24 för definitionsskillnad mellan hushållssopor och grovsopor)
 2. Avfall som klassas som GROVSOPOR, (kartonger, stål, glas, elprodukter, gamla möbler, emballagespill, fyllnadsmaterial, eller liknande) skall av medlemmen själv transporteras till allmän sopstation (SÖRAB). Föreningens avtal för tömning täcker ej artiklar som grovsopor. Om Bostadsrättsföreningen Solvändans medlemmar slänger/lämnar ”grovsopor” i våra soprum, kommer konsekvensen oavkortat bli höjda hyror för varje medlem för att täcka de extrakostnader som månadsvis debiteras föreningen av fastighetsskötarna.
 3. Lämna sopor, hushåll- eller grovsopor i andra utrymmen (trapphus/källare/garage) är förbjudet. Att dessutom lämna felaktigt avfall i soprum (endast hushållsavfall) gör ansvarig hyresgäst som bryter mot dessa regler direkt ansvarig och kommer att varnas och ev. få bekosta ev. omkostnader som drabbar föreningen. Vid upprepade och felaktigt beteende kommer juridiska åtgärder bli en konsekvens.